fb

Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi: PSSiT.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Bydgoszcz, natomiast terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników w celu realizacji poszczególnych działań oraz może korzystać ze świadczeń wolontariuszy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz utrzymania standardów pracy socjoterapeutycznej, trenerskiej i szkoleniowej;
 2. Kształcenie specjalistów z zakresu socjoterapii i działalności trenerskiej;
 3. Działanie na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia psychicznego, terapii i socjoterapii;
 4. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego;
 5. Działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

§ 7

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i przeprowadzanie konferencji, sympozjów, warsztatów, psychoedukacji, wykładów i treningów w obszarze socjoterapii i pokrewnej;
 2. Organizowanie systemów superwizji dla praktykujących socjoterapeutów i trenerów;
 3. Certyfikację socjoterapeutów;
 4. Certyfikację trenerów;
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami zawodowymi i naukowymi o podobnym profilu w kraju i zagranicą;
 7. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz interesów zawodowych socjoterapeutów, trenerów wobec instytucji państwowych i społecznych;
 8. Opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych;
 9. Współpracę z instytucjami samorządu lokalnego;
 10. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
 11. Organizację i prowadzenie szeroko rozumianej działalności trenerskiej, socjoterapeutycznej, terapeutycznej, pedagogicznej, psychologicznej, edukacyjnej, resocjalizacyjnej i tym podobnej, w formie m. in. kolonii, półkolonii, obozów, turnusów terapeutycznych, świetlic socjoterapeutycznych, grup pomocowych i obozów treningowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych;
 2. Nadzwyczajnych;
 3. Wspierających;
 4. Honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcem;
  2. Jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje postanowienia statutu;
  3. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, lekarskie lub odpowiadający tytuł w przypadku cudzoziemców oraz ukończyła szkolenie z zakresu socjoterapii i/lub treningu według standardów ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
  4. Jest praktykującym socjoterapeutą i/lub trenerem;
  5. Złoży pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W przypadku uchwały odmownej, zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne. 

§ 11

 1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcem;
  2. Jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje postanowienia statutu;
  3. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, lekarskie lub odpowiadający tytuł w przypadku cudzoziemców oraz jest w trakcie szkolenia z zakresu socjoterapii i/lub treningu według standardów ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
  4. Jest studentem studiów wyższych magisterskich, lekarskich lub w przypadku cudzoziemców prowadzących do uzyskania odpowiadających tytułów oraz jest w trakcie szkolenia z zakresu socjoterapii i/lub treningu według standardów ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
  5. Złoży pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W przypadku uchwały odmownej, zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne. 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne, które:

 1. Złożą oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. Ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia;
 3. Są zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptują postanowienia statutu,
 4. Deklarują pomoc dla Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny znaczący sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek, który wpłynął do Zarządu.

§ 14

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 15 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.   
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach statutowych władz Stowarzyszenia. 
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania  się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

 1. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. Biernego i czynnego prawa wyborczego;
  2. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;
  3. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;
  4. Korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
  5. Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członek nadzwyczajny ma prawo do:
  1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
  2. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;
  3. Korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
  4. Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;
  5. Złożenia wniosku do Zarządu o nadanie statusu członka zwyczajnego, po spełnieniu wszystkich przesłanek wymienionych w § 10 ust. 1.

§ 16

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Dbania o wysoką jakość prowadzonych przez siebie działań;
 2. Postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami Władz Stowarzyszenia;
 3. Brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 4. Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 6. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
  1. Pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
  2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu;
  3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  4. Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej rok;
  5. Pozbawienia praw publicznych w wyniki prawomocnego wyroku sądu;
  6. Śmierci członka.
 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w drodze stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Od uchwały Zarządu przysługuje możliwość odwołania się do Sądu Koleżeńskiego, w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu i jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński;
  5. Rada Stowarzyszenia.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 4. Władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) i 5) mogą w czasie kadencji uzupełniać swój skład w drodze wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, powiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie może zawierać informację o drugim terminie Walnego Zebrania Członków, które może się odbyć w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku, powiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie może zawierać informację o drugim terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które może się odbyć w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy czym wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmiany statutu zapadają w trybie określonym w § 27 Statutu.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
  2. Uchwalanie zmian statutu;
  3. Wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Stowarzyszenia;
  4. Wybór przewodniczącego prowadzącego obrady Walnego Zebrania Członków;
  5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Stowarzyszenia;
  7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
  8. Ustalanie wysokości i częstotliwości płacenia składek członkowskich;
  9. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia;
  10. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po Walnym Zebraniu Członków.
 3. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i mogą być przeprowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 4. Do zadań całego Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków nie rzadziej niż raz w ciągu roku;
  3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych;
  5. Sporządzanie sprawozdań z działalności;
  6. Przedkładanie Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniowi Członków rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia;
  7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  8. Koordynowanie prac Stowarzyszenia;
  9. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 5. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  2. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu;
  3. Koordynowanie pracy Zarządu.
 6. Do kompetencji Wiceprezesa należy:
  1. Prowadzenie protokołów z posiedzeń;
  2. Prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia;
  3. Zastępowanie Prezesa w przypadku choroby i innych przypadków losowych, które uniemożliwiają mu sprawowanie funkcji;
  4. Zastępowanie skarbnika w przypadku jego choroby i innych przypadków losowych, które uniemożliwiają mu sprawowanie funkcji.
 7. Do kompetencji Skarbnika należy:
  1. Sporządzanie propozycji budżetu;
  2. Zarządzanie kontami Stowarzyszenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków i konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

2. Komisja Rewizyjna może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 4. Składanie Walnemu Zebraniowi Członków pisemnych sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z pisemnym wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 22

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do sześciu członków Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą sprawować innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 5. Posiedzeniom Sądu Koleżeńskiego przewodniczy przewodniczący lub jego zastępca.
 6. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.
 8. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia;
  2. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, kodeksu etycznego, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Stowarzyszenia;
  3. Coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 9. Sąd Koleżeński może nałożyć następujące sankcje:
  1. Upomnienie;
  2. Nagana;
  3. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy; 
  4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. Wystosowanie wniosku do Zarządu o odebranie certyfikatu socjoterapeuty;
  6. Wystosowanie wniosku do Zarządu o odebranie certyfikatu trenera;
  7. Wystosowanie wniosku do Zarządu o odebranie certyfikatu superwizora socjoterapii;
  8. Wystosowanie wniosku do Zarządu o odebranie certyfikatu superwizora treningu.
 10. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.
 11. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 12. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 23

 1. Rada Stowarzyszenia jest organem opiniodawczym Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi od trzech do dziesięciu członków Stowarzyszenia, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
  1. Powołanie Komisji Certyfikacyjnej;
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie programów szkoleniowych, nadzorowanie szkoleń w zakresie socjoterapii i treningu; 
  3. Opiniowanie inicjatyw związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. Występowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia; 
  5. Coroczne składanie Walnemu Zebraniowi Członków sprawozdania ze swojej działalności.
 5. Rada Stowarzyszenia może powołać w ramach swojej organizacji komisje merytoryczne (np. Komisja Szkoleniowa, Komisja Etyki Zawodowej). Członkami takich komisji mogą być wyłącznie członkowie Rady Stowarzyszenia. Komisje mogą być komisjami stałymi, jak również komisjami powołanymi dla konkretnego zadania.
 6. Rada Stowarzyszenia uchwala regulaminy działania powołanych przez siebie komisji.
 7. Powyższe regulacje nie dotyczą Komisji Certyfikacyjnej.
 8. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub co najmniej czterech członków Rady Stowarzyszenia, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.
 10. Uchwały Rady Stowarzyszenia mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia zostali poinformowani o posiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Rada Stowarzyszenia może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

§ 24

 1. Rada Stowarzyszenia powołuje na czas trwania swojej kadencji Komisję Certyfikacyjną, w składzie od trzech do pięciu członków. Rada Stowarzyszenia ma kompetencje dokonywania zmian w składzie Komisji Certyfikacyjnej w każdym czasie.
 2. Członkami Komisji Certyfikacyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Komisji Certyfikacyjnej należy składanie do Zarządu wniosków o wydanie lub odebranie certyfikatu socjoterapeuty, certyfikatu trenera, certyfikatu superwizora socjoterapii, certyfikatu superwizora treningu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 25

Majątek Stowarzyszenia, który przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów jego działalności, stanowią:

 1. Składki członkowskie;
 2. Darowizny;
 3. Dochody z działalności statutowej;
 4. Dochody z dotacji i innych form pomocy.

§ 26

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z co najmniej jednym członkiem Zarządu.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
 2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 30

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.