fb

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Skład Sądu Koleżeńskiego liczy 3 osoby, z których na pierwszym spotkaniu wybiera się Przewodniczącego.
 3. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
 4. Wniosek do Sądu koleżeńskiego złożony musi być w formie pisemnej, wysłany wyłącznie pocztą tradycyjną. W takiej też formie strony otrzymują orzeczenie wydane przez Sąd.
 5. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku:
  1. członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków,
  2. uczestnika zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuna prawnego uczestnika zajęć socjoterapeutycznych oraz organizatora zajęć socjoterapeutycznych
  3. dotyczącego sporów między członkami Stowarzyszenia, między członkami a władzami Towarzystwa, powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu oraz sporów dotyczących naruszenia kodeksu etycznego czy godności wykonywania zawodu Socjoterapeuty, a także sporów o działanie na szkodę Stowarzyszenia wnoszonych przez w/w osoby.
 6. Sąd ustosunkowuje się do pisemnego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty otrzymania pisma. W wyjątkowych sytuacjach strony będą informowane o wydłużeniu postępowania.
 7. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości Zarządu. Orzeczenie zostaje wysłane pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru do stron sporu, którego dotyczy wniosek.
 8. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 9. Sąd Koleżeński przy rozstrzyganiu zgłoszonych do niego spraw orzeka następujące rodzaje postępowania:
  1. spotkanie pojednawcze,
  2. upomnienie,
  3. nagana,
  4. zawieszenie w prawach członkowskich
  5. wykluczenie.
 10. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje w oparciu o kodeks etyczny PSS i na podstawie pisma osoby Skarżącej oraz odpowiedzi Obwinionego i wydaje orzeczenia w formie uchwał. W sytuacjach niejasnych Sąd może zwrócić się do stron o dodatkowe wyjaśnienia. Sąd Koleżeński nie rozstrzyga spraw
 11. Sąd Koleżeński nie rozstrzyga sporów właściwych dla sądów powszechnych i władz administracyjnych.
 12. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 13. Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.
 14. Członek Sądu Koleżeńskiego traci swą funkcję w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji i przyjęcia jej przez Zarząd,
  2. odwołania przez Zarząd,
  3. utraty członkostwa Stowarzyszenia.
 15. Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.
 16. Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 17. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy-na umotywowany wniosek zainteresowanej strony lub z własnej inicjatywy. W tak zaistniałej sytuacji, powoływany jest przez Zarząd na czas rozpatrzenia określonej sprawy inny członek stowarzyszenia.

W skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2021-2023 wchodzą:

Przewodniczący: Paulina Kleczkowska
Wiceprzewodniczący: Mariusz Kiliszkiewicz
Sekretarz: Magdalena Marzec