fb

Walne Zebranie Członków PSSiT

2016-05-09

Zarząd PSSiT, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia, zwołał na dzień 22 maja 2016 o godz. 13:15 Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie to odbędzie się w siedzibie PSSiT, tj. w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 18/4.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania
3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie uchwały o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie Zebrania.